《题松竹梅图》拼音标注

tí sōng zhú méi tú
yī shù méi huā liǎng gè sōng,
shù gān xīu zhú gòng qīng fēng。
shēng lái bù zuò chí yán tài,
sùi wǎn xiāng kàn bīng xuě zhōng。

Processed in 0.204392 Second , 204 querys.