《次韵吴学录春日山中杂兴七首 其四》

cì yùn wú xué lù chūn rì shān zhōng zá xīng qī shǒu qí sì
gōng míng lǎo qù niàn tóu qīng,
jǐn rì kàn shān yǎn bèi míng。
shén yù mǎi tián wèi yǐn jì,
náng kōng wèi bàn kǒng fāng xiōng。

Processed in 0.168520 Second , 204 querys.