zài cì yùn dá hǎi wēng shàng rén qí yī
wèi ài shí liáng dàn fù shān,
zhào xīn tíng shàng jǐu píng lán。
sōng huáng bù dòng yún fēi jǐn,
qīng qìng yī shēng shān yuè hán。

Processed in 0.211650 Second , 204 querys.