yóu nán yán sān shǒu qí sān miào gāo tái
miào gāo tái zài zhū tiān shàng,
rú rù rú lái bù èr mén。
yù bǎ yī yán cān miào chù,
shì xīn mò qì jǐ wàng yán。

Processed in 0.509528 Second , 204 querys.