yóu nán yán sān shǒu qí yī tiān chí
bù shàng yán tóu lù bǎi pán,
shí liáng shuāng yè mǎn lán gān。
bái níu wò chù yún fēi jǐn,
wéi jiàn tiān chí yī jìng hán。

Processed in 0.207424 Second , 204 querys.