《村景 其二》拼音标注

cūn jǐng qí èr
wū hòu qīng shān wū wài xī,
chuān fāng dù mì yǒu shēn xī。
bái yún bù gé jīng xíng chù,
róng wǒ shí lái jì zhàng lí。

Processed in 0.174904 Second , 204 querys.