cì yùn máo yàn míng xùn dǎo guò fǎng
shān zhāi zhōng rì shùi hūn hūn,
yǒu kè xiāng guò yè xiàng fēn。
zhāng zhú gòng tán sān zài bié,
dú shū mán shǒu bàn lěng qín。
zì lián lěng wèi jī yán dàn,
bù fàng bīng cháng qū niè xūn。
míng rì shā tóu yòu fēn shǒu,
xiǎo zhōu chēng pò yī xī yún。

Processed in 0.181843 Second , 204 querys.