《村景 其一》拼音标注

cūn jǐng qí yī
yīn yīn sāng zhè yǔ chū qíng,
yī piàn píng tián bái shǔi shēng。
yě lǎo xiāng féng wú bié shì,
gòng guò shēn xiàng tīng lí gēng。

Processed in 0.202719 Second , 204 querys.