tí měi rén bèi miàn qiàn shēn tú
dōng fēng bèi lì hǎo yāo zhī,
mài mài hán qíng shùi qǐ shí。
ruò shǐ huà gōng kāi zhèng miàn,
luō qíu yìng bù yǒng hóng ér。

Processed in 0.192008 Second , 204 querys.