cì yùn bó yù yǐn jūn dà fāng shàng rén guò fǎng
dì pì shēn mén bàng zhú kāi,
yī xī líu shǔi bì yú tái。
yún biān zhǔ míng yán sēng zuò,
shí shàng líu qí chí kè lái。
bái shè xián jū yí lǎo jìng,
qīng yún kuò bù shǔ yīng cái。
jiān nán shì gù yóu rú cǐ,
qiě gòng yán qián yǒu xiàn bēi。

Processed in 0.251976 Second , 204 querys.