zhōu zhōng cì yǒu rén yùn
xī tóu rì chū xiǎo fēng shēng,
yī piàn gūi fān cù zǎo chéng。
jí pǔ shā hán bīng hào yào,
yuǎn shān yún jǐn xuě zhēng róng。
jūn rú dù fǔ yóu jī lv̌,
wǒ sì féng táng yǐ lǎo chéng。
húi shǒu huāng chéng chéng xià lù,
qīng tái bái gǔ yì shāng qíng。

Processed in 0.148600 Second , 204 querys.