cì yùn líu yàn yīng jiào shòu chūn rì tóng yàn wú yuán zhèng zhái
lín xià shī wēng ǒu chū lái,
píng gāo yī wàng zhuàng huái kāi。
shān chuān rú gù rén yìng lǎo,
chéng guō dū fēi hè zì húi。
yuǎn shù fú yún míng sì huà,
cháng xī guò yǔ lv̀ yú pēi。
xǐ féng jiā yǒu tóng chūn shǎng,
huā dǐ fāng zūn dé kuǎn péi。

Processed in 0.218530 Second , 204 querys.