zhōng qīu dùi yuè cì yùn
lv̌ zāo lí luàn nài chóu hé,
dùi yuè jīn xiāo gǎn kǎi gē。
wàn lǐ yān chén lián zǐ sāi,
jǐu tiān fēng lù xià yín hé。
wú rén zhé gùi dāng qīu shǎng,
yǒu nv̌ chéng luán huò yè guò。
sùi sùi qīng guāng zhǐ rú jìu,
què lián bái fā mǎn tóu duō。

Processed in 0.252165 Second , 204 querys.