cì yùn dá sōng xué zhū yǒu èr shǒu qí èr
bù xián guān shè zhān cháng lěng,
jǐu shú shī wēn kě xiàn chóu。
shèng yǒu shàn tán lái bái zú,
gèng wú sú shì wěi cāng tóu。
guān yú zhēn lè wéi xīn hùi,
shì mǎ tiān jī bù sè qíu。
wǒ yuàn mǎi tián wèi yǐn jì,
wèi zhī zào wù kěn cóng bù。

Processed in 0.418747 Second , 204 querys.