fèng hé yuán shuài shí mò gōng yuán xiāo èr shǒu qí èr
jié xù xiāo tiáo níng sì jìu,
yè hán dēng huǒ àn gū chéng。
xīng hé dàn dàn líu yún yǐng,
zhōng gǔ chí chí yān lòu shēng。
fǔ shì yōu shí xīn kǎi kāng,
kuáng gē jí fǒu qì zhēng róng。
kūn lún guān pò dāng jīn xī,
yí shǐ zhòng kàn yǎn wèi míng。

Processed in 0.166013 Second , 204 querys.