qiǎn huái èr shǒu qí yī
píng shēng fù xìng běn shū wán,
zhuó huàn sūi mí xīn zì xián。
huáng jú shàng líu qīu hòu jìng,
bái yún cháng zài wàng zhōng shān。
shòu qū duō bìng wéi chǔ yào,
kōng wū wú qián bù yòng guān。
sōng xià ér tóng yìng xiào wǒ,
bìn máo zhǐ wèi zuò shī bān。

Processed in 0.172817 Second , 204 querys.