èr yuè shí rì shū fǔ pì wǎng guā chéng zài yòng yùn bié zhū yǒu
lí jū gē bà shàng chí xíng,
yī zhuō cháng xī chūn làng píng。
àn lǐu yī yī lián yě bì,
lín huā zhuó zhuó yìng kōng míng。
kǔ yín měi xiào dù gōng bù,
ài jǐu yóu lián ruǎn bù bīng。
bó mù luò fān sōng líng wài,
xiāng wàng yuè dàn yǔ chū qíng。

Processed in 0.157391 Second , 204 querys.