jì tí chén cǐ yī liàn shī shòu yán shī juàn
wén shuō xiān dū chén dào shì,
líng shū zhēn zhuàn dé xīn chuán。
yào lú huǒ nuǎn jīn dān shú,
shòu xué yún shēn shí sǔi jiān。
hè chèn shēng shēng yán dǐng yuè,
lóng húi jiàn yǐng dòng zhōng tiān。
péng jiān gǔ xiāng yìng nán lǎo,
qiě zhù rén jiān bā bǎi nián。

Processed in 0.185119 Second , 204 querys.