sòng wáng běn lì fù jīng shī
zhàng fū yǒu zhì qǔ hóu fēng,
shèng xǐ jūn jiā xí shì gōng。
yāo pèi hǔ fú tóu yǐ xuě,
xiōng tāo bào lvè qì rú hóng。
cè shū cǐ rì cái míng sùi,
zūn jǐu hé shí xiào yǔ tóng。
ruò hùi gù rén zhāng yìng fèng,
wèi yán gēng diào lǎo shān zhōng。

Processed in 0.196668 Second , 204 querys.