cì yùn dào yuán shàng rén yuǎn húi
qīng qīng xí zhàng xuě qīn tóu,
lì biàn míng shān shǐ juàn yóu。
míng yuè gūi lái yán xià sì,
qīng fēng yín yǐ xiá xī lóu。
xiàn shī dé dào rú wén chàng,
lǎo wǒ qī shēn sì xǔ yóu。
shì hé shī piān kòu shàn yì,
shì jiān shúi jiě wù fú xīu。

Processed in 0.130784 Second , 204 querys.