《秋日偶怀》拼音标注

qīu rì ǒu huái
láo luò tiān yá kè juàn yóu,
shàng lián shēng jì shì yōu yōu。
èr nián dào lù shúi qīng yǎn,
bàn zhǐ gōng míng rén qióng tóu。
luò yè qióng shēng wú yuè lěng,
liáng fēng yàn yǐng chǔ tiān qīu。
shāng huái chù chù yóu zhēng fá,
què yì cāng làng jìu diào zhōu。

Processed in 0.139765 Second , 204 querys.