cì yùn kè huái èr shǒu qí yī
gū guǎn qī liáng gūi jì chí,
shì wú bào shū shǎo xiāng zhī。
tiān hán pí mǎ kōng xuān lì,
yuè lěng qī hóng shàng xiāo zhī。
gū jǐu xiāo chóu wàng ěr rǔ,
tí shī shì xīng jì wú shúi。
xī fēng zuó yè chūi tíng shù,
cóng gùi shān zhōng rù mèng sī。

Processed in 0.166574 Second , 204 querys.