《乙酉二月十六日偕杨贯道谒张贞居外史留宿南山登善庵明旦以诗奉别》

yǐ yǒu èr yuè shí lìu rì xié yáng guàn dào yè zhāng zhēn jū wài shǐ líu sù nán shān dēng shàn ān míng dàn yǐ shī fèng bié
jiàn ā bù dào yī nián yú,
cǐ rì zhòng lái fǎng yǐn jū。
yín zhú zhào huā míng lù jǐu,
shí hán fēng xiǎn zhǔ dān shū。
yǔ tiān pù shǔi chūn chí mǎn,
yún qǐ shān chuāng xiǎo shì xū。
zì kùi cōng cōng húi sú jià,
bù kān sōng xià bié xiá jū。

Processed in 0.151133 Second , 204 querys.