《登城楼作》拼音标注

dēng chéng lóu zuò
jǐng yì bái yún jiān,
yán chéng yuǎn dài shān。
shā xū yīn yù mù,
jiāo sè dàn fāng xián。
gū jìng húi róng àn,
céng luán pò zhī guān。
liáo liáo fēn yuǎn wàng,
zàn dé yī kāi yán。

Processed in 0.140067 Second , 186 querys.