《宴柏台》拼音标注

yàn bǎi tái
huá tái chén gùi xí,
mì xiè yàn qīng zhēn。
bǎi yè yóu shuāng qì,
táo huā sì hàn jīn。
qīng zūn zhào shēn xī,
lv̀ qǐ yìng fāng chūn。
yù yì xiāng féng hòu,
wú yán líng hǎi rén。

Processed in 0.159463 Second , 186 querys.