qī yuè shí sān yè bèi jǐu dēng shuāng qīng tíng dào zhě sòng chá zhì
zùi yǎn hū xǐ jiāng fēng xīng,
dú tà luàn shí mián shí tíng。
qiào nán chū hè yè lóng hēi,
yōu tǎ cì xiāo gū jiàn qīng。
zhōng gǔ shuāng líu yǒu jīn xī,
sān rén míng yuè zì qián tíng。
dào wēng hǎo xī qīu jiāng míng,
líu zhù pín lái kuǎn lù jiōng。

Processed in 0.406139 Second , 178 querys.