zhōu bó tóng pén hú jì bié shè dì jì gāo qí èr
zhāo fā bì xiāng mén,
mù sù bā qīu hú。
wú xiāng shèng fēng sāo,
liáng rì huái sān lv́。
lóng zhōu jié kuáng tāo,
shì nv̌ yīn qiě dū。
zhēng gǔ míng lù shǔi,
liàn guǒ shěn fāng yú。
wǒ xīn gǎn jiā jié,
wǒ xíng fāng yuǎn cú。
yǐ wǒ liàn jiā shān,
zhī zǐ huái zhēng fū。
qián nián qì má yī,
qù nián kū zhāng xū。
āi āi sōng táng xiōng,
sù cǎo chéng huāng xū。
réng sùi gǔ ròu ēn,
suān tì sǎ yù kū。
sǐ zhě sù cǎo jī,
shēng zhě tuán shā rú。
fēng yǔ huáng líng zhōu,
cán dēng míng gū pú。
wàn gǎn bìng yáo xī,
jiāng líu wèi wū wū。

Processed in 0.106893 Second , 178 querys.