jīng shī jǐu rì tóng rén cí rén sì jì gù xiān shēng cí chéng tóng jí zhū jūn zǐ qí èr
wú xiāng wáng xiān shēng,
zhōng xiào nǎi tiān chǒng。
jiān guān kòu zéi zhōng,
mái míng luò yáo tóng。
jì tuō fù yǔ xiōng,
jiān wēi jiàn zhì yǒng。
lóng wǔ túi cán xī,
wéi jué cǎi huāng róng。
lóu jū sān shí nián,
zhù shū qī shí zhǒng。
xué pài dé héng qú,
gù xùn yì zhèng kǒng。
wēi yán dà yì bǐng,
bǎi shì shī cài fèng。
yú lùn chì tiān zhǔ,
zì liè shǐ zuò yǒng。
shèng zhāo cǎi yí shū,
záo yíng chū gūi gǒng。
yú zhě sān bǎi juàn,
jùn shù wěi chén wěng。
diāo bǎn wèi néng bàn,
wàng shǔ cái dé lǒng。
xiān shēng yǔ chuán shān,
zhù shù jiān bó zhòng。
suǒ jiē shēng bìng shì,
xìng zì bù xiāng sòng。
jǐu jīng rú kě zuò,
dào yí jīn shí zhòng。
jù dài gē cāng làng,
hún mèng láo qīng dòng。

Processed in 0.560092 Second , 178 querys.