zhōu bó tóng pén hú jì bié shè dì jì gāo qí yī
zhēng fān guà xiāng bō,
kè xīn yáo fēng qí。
lín fēn bù néng bié,
shì lèi kǒng zǐ zhī。
niàn zǐ shǎo ér què,
gū shòu wéi wǒ yī。
yǔ zǐ sūi liǎng shēn,
tǐ jù xiān rén yí。
fēng chén hào wú jí,
cè cè bù dé xié。
yǒu rú qióng jù xū,
shí wàng dié xiāng wéi。
xī wèi xiāng zhōng yì,
ní tú zhān wǒ yī。
jīn chén zàn yī xiān,
yòu jí hé liáng bēi。
rén shēng chù shěn kùn,
nà dé xī fēn lí。
qīng shēn wèi jī qū,
mò fǎn liáng yǐ xī。
hé dāng bàn máo wū,
bái shǒu tóng gēng lí。
shù shēng méng bó yí,
bó sú bù zú chóu。
bēn chē wú zhòng ní,
zhí lì yào zì qíu。
nán ér bù dé yì,
hóng shì zī lì yóu。
chén xīng jiè zhī wéi,
bó yán yuǎn xíng yóu。
chū mén hū mí fāng,
sì gù wú kě tóu。
zhī xiāo míng lù yú,
shēng fèi dāng dào zhōu。
shè gōng gèng qián jǐng,
hán shā sì xíng zhōu。
liàng wú hóng hú chì,
gāo qiān xiè fán chóu。
měi shēn dǎo chén qū,
xī shì néng zì yóu。
wǎng shì nà fù dào,
xiāng wàng chóng líng xīu。

Processed in 0.116769 Second , 178 querys.