jīng shī jǐu rì tóng rén cí rén sì jì gù xiān shēng cí chéng tóng jí zhū jūn zǐ qí sān
jīn rì yǐ zhòng jǐu,
chéng guō qīu qì shuǎng。
yǎ yóu cóng qún xián,
zài jǐu yè yí xiàng。
píng shēng shū jú súi,
xí jiān liè hán zhàng。
huá yán pí kūn zī,
zǎo jǐng hù lóng xiàng。
shàng dé yì xū wú,
hòu sǐ yǒu wú dǎng。
yún hé sì èr bǎi,
shè jì diǎn jǐu kuàng。
yī lài zhāng yǔ hé,
cí gōu shì cǎo chuàng。
qīng hóng huài bì cè,
sān yíng wèi dōng xiàng。
luō bài shí qī rén,
jì jǐu bù yī cháng。
jīng shén gǎn míng mò,
líng pò jiē chǎng huǎng。
xiǎng jiàn liǎng dù yóu,
bái fā yǐ qióng zhàng。
jiāng shēn wáng ní chē,
dài shǒu féng méng àng。
shěn yín shù gǔ zuò,
cǎn dàn jìu jīng chàng。
kōng yú liǎng rán sǒu,
jìu shì gū hè zhuàng。
jǐn rì hào xī fēng,
hán tāo sòng bēi zhuàng。

Processed in 0.085633 Second , 178 querys.