tóng rén mào yǔ xún bái zhào shān táo huā yán zhōng tú yǔ shén xiǎo qì shān sì bèi jǐu yǒu huái tài bái qí yī
cán xiāo wén qīng léi,
pò xiǎo biàn yóu zhú。
lǎo qióng dòng gāo xīng,
yì xíng fù shúi cù。
méng méng chéng xī dù,
yě shǔi dài hán yù。
dōng fēng xìn mǎ tí,
zhōu cǎo qī yǐ lv̀。
lián qí píng yǎn jǐn,
fù xìu qū qīn xù。
yīn mái shī wēi kōng,
xiàn lù kàn yōu gǔ。
húi fēng chūi yǔ lái,
wàn hè xiǎng qín zhú。
píng shēng zhé xiān rén,
gāo gē zài lín lù。
fěn fáng wàng zhǐ chǐ,
bù dé chěng wú zú。
zhì cǐ xià shān qù,
shān zhōng jǐu yìng shú。

Processed in 0.160122 Second , 178 querys.