jīng shī jǐu rì tóng rén cí rén sì jì gù xiān shēng cí chéng tóng jí zhū jūn zǐ qí yī
yǒu míng sān bǎi nián,
xián zhé mài qián shì。
wéi yǒu jīng xué shuāi,
mò líu yì xū wěi。
chǐ kǒu tán xìng dào,
xiāo fù bó jīng jì。
rén cái rì wěi xià,
guó bù sùi líng tì。
xiān shēng bǎi shì shì,
shēng zhí míng zhī jì。
fēng yǔ zì nán míng,
sōng bǎi kàng hán sùi。
zhù shù zòng bǎi jiā,
guàn chuān tiān rén jì。
qǐ lì tuō hóng wáng,
jīng bó bá qí cùi。
yáng wáng gù bù lùn,
guó zhāo yì shǎo èr。
yán máo yóu qū qiáng,
jiāng dài nǎi gū yì。
sī wén hé hàn sòng,
tōng rú zì wú bì。
xué gǔ zài yú tōng,
zhēn shì yǒu gōng yì。
qián qīu wǔ shí tiáo,
jué gū lìu qī shì。
yīn xué yì yī duān,
tīng máng jù wèi lèi。
xué tú yǒu gē máo,
kuàng shì yī gǎn kùi。
ní fù dāng shuāi zhōu,
wēi guǎn bǐ xìu cí。
zhū gé zuǒ chán shǔ,
shēn hán yì kě shī。
lì yán sān bù xǐu,
jùn jié nǎi shì shí。
míng zuò xī yún jì,
gāng wéi jǐu líng chí。
chóu bīng wú yán chéng,
cuò xiǎng jié jǐu lí。
jiàn shēn dǒu mén hù,
zuò shì dǐng shè yí。
dōng nán zhǒng bì huà,
lǔ gē jù néng hūi。
xiān shēng dīng héng líu,
hāo mù shí shì fēi。
fēng shàng xǔ lìu dài,
fù qiáng jiǎng qín súi。
dà shēng ér jí hū,
yòng yuán nì jìu jī。
shì yún jìng hé jí,
huò wèi yì dài zī。
hǎi yùn zhōng jiàn xíng,
cháng yán bì gǎi gūi。
qí yú èr sān cè,
shàn yòng duō shí yí。
shì yǒu qióng nǎi biàn,
xián zhě zǎo jiàn zhī。
yū huǎn yǔ zá bó,
kě xiào wàng dǐ qī。

Processed in 0.207850 Second , 178 querys.