《北极阁登高》拼音标注

běi jí gé dēng gāo
wēi lóu yā wàn zhì,
yuǎn rì dài gū hóng。
luàn jú kāi hé chù,
cán bēi cǐ rì tóng。
hǎi yún lián mǎng cāng,
shān yuè luò kōng tóng。
shǎo xiǎo sì fāng zhì,
húi tóu bǎi gǎn cóng。

Processed in 0.156619 Second , 170 querys.