《芝麻湖守风》拼音标注

zhī má hú shǒu fēng
cháng jiāng xī nán lái,
hùn hùn cāng míng hùi。
tiān fēng jiē kuáng lán,
bò yáng wàn jīng pèi。
fēi lái piàn piàn fān,
chéng líu huān jí tài。
gù zī shàng shǔi chuán,
sù fēng jù láng bèi。
jìn chǐ tùi yǐ zhǐ,
gāo shī fā cháng kǎi。
hǎo yǔ wèi cháng nián,
fǒu yùn huán lái tài。
shì kàn kuài yì shí,
wǎng wǎng zāo diān pèi。
mò shǐ mǎn fān fēng,
sī yán dāng wēi hùi。
xiāo xiāo kū lú zhōu,
xiǎo bó wú hé hài。

Processed in 0.074717 Second , 170 querys.