dá jīn kuài mén xué shì hé jiàn zèng shī yùn
wàn lǐ gūi xīn zhì fèng chéng,
tián xiōng wǔ yuè jiǎn zhēng róng。
cān jūn dào chù zuò mán yǔ,
sāo kè rèn rén hū lǎo bīng。
luò luò yuān xíng fāng dé lù,
yī yī ōu lv̌ bù hán méng。
shí nián cún méi piān duō gǎn,
jiǎn zhú xī chuāng lèi gòng qīng。

Processed in 0.150682 Second , 170 querys.